Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-20.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Żuchewicz - p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej, sp.puszcza_mar@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (46) 8318136. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej

Do budynku prowadzą:
1. wejście główne od ulicy Konstytucji 3 Maja, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu;
2. wejście od ulicy Konstytucji 3 Maja (przy nowej części budynku), wejście wyposażone w podjazd;
3. wejście od strony boiska szkolnego, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu;
4. wejście od strony boiska szkolnego (przy nowej części budynku), wejście wyposażone w podjazd;

Budynek piętrowy. W budynku brak windy. Budynek częściowo dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter nowej części budynku szkoły (korytarz, toaleta, sala gimnastyczna, biblioteka). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości porozumienia się w języku migowym. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Na parkingu przed budynkiem brak jest miejsc oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej i Punktu Przedszkolnego w Korabiewicach

Do budynku prowadzą:
1. wejście od ulicy, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu, wejście nieużytkowane;
2. wejście od ulicy, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu, wejście nieużytkowane;
3. wejście od strony placu zabaw (przy starej części budynku), do wejścia prowadzą schody, wejście zamknięte na stałe;
4. wejście główne od strony placu zabaw (przy nowej części budynku), wejście wyposażone w podjazd;
5. wejście od strony boiska, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu, wejście nieużytkowane.

Budynek piętrowy. W budynku brak windy. Budynek częściowo dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter nowej części budynku szkoły (korytarz, toaleta, sala). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości porozumienia się w języku migowym. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Na parkingu przed budynkiem brak jest miejsc oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Przedszkola Samorządowego w Puszczy Mariańskiej

Do budynku prowadzą:
1. wejście od ulicy Króla Jana Sobieskiego, do wejścia prowadzą schody z podjazdem, wejście nieużytkowane;
2. wejście od ulicy Króla Jana Sobieskiego (przy nowej części budynku), wejście wyposażone w podjazd;
3. wejście główne od strony parkingu (przy nowej części budynku);
4. wejście od strony placu zabaw (przy nowej części budynku), do wejścia prowadzą schody, wejście nieużytkowane.

Budynek piętrowy. W budynku brak windy. Budynek częściowo dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter nowej części budynku szkoły (szatnia, korytarz, toaleta, sala). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości porozumienia się w języku migowym. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Na parkingu przed budynkiem brak jest miejsc oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Metryka

 • opublikował: Adam Oszajca
  data publikacji: 2022-07-11 09:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8459